Prípravou na spracovanie projektového zámeru bolo vybratie vhodnej lokality. V rámci toho sa vytypovali 3 plochy vo vlastníctve mesta a koncom decembra 2013 zástupcovia občianskych združení MC Dietka, Koreň, Na boso dohodli stretnutie so zástupcami mesta, na ktorom prejednali projektový zámer zakladania komunitnej záhrady, možnosť spolupráce so samosprávou a podmienky poskytnutia územia. Po získaní podpory Mesta SNV vo forme písomného prehlásenia o podpore projektu a budúcej spolupráci sa vypracoval projekt Zázračné zelené miesto na prvé grantové kolo programu Pohoda za mestom 2014. 

 Zástupcovia všetkých troch OZ boli rozhodnutí realizovať projekt i v prípade nezískania grantu a tak v januári 2014 vytvorili profil na sociálnej sieti Facebook pod menom Zázračné Zelené Miesto.
 Po získaní grantu a podpise grantovej zmluvy 28. 3. 2014 sa spracoval podkladový materiál pre prvé propagačné materiály – letáky o realizácii projektu ZáZeMie v počte 500ks. Letáky boli umiestnené v prevádzke herne OZ MC Dietka, na MsÚ v Sp. N. Vsi, v Čajovni Alchýmka v SNV, v knižniciach v Sp. N. Vsi.
5. 4. 2014 sa v rámci spoločného podujatia Zóna bez peňazí pripravila ako súčasť sprievodného kultúrneho programu verejná diskusia o projektovom zámere ZáZeMie. Na túto diskusiu boli osobne aj mailovou pozvánkou prizvaní zástupcovia samosprávy, dotknutého mestského výboru sídliska Mier, ŠOP – Okresný úrad ŽP SNV, Správa NP Slovenský raj a široká verejnosť (plagáty umiestnené na FB profile a verejných priestranstvách).

 Po úspešnej prezentácii projektu na Zóne bez peňazí začali v apríly 2014 aktivity na vybranom území. Vyčistenie priestoru od nelegálnych skládok trvalo celý mesiac apríl. Na čistení sa zúčastnili dobrovoľníci zo spomínaných MVO, geocatcheri, pracovníci strediska ručného čistenia mesta a prví priaznivci, ktorých projekt oslovil

Ďalšie aktivity – stavby prvkov prírodného staviteľstva a záhradníctva prebiehali formou 9 víkendových workshopov ( brigád), ktoré boli zverejňované ako „udalosti“ na FB profile, ale aj v oficiálnom mesačníku mesta – Ičko
Zástupcovia partnerských MVO sa pravidelne stretávali v priestoroch herne MC Dietka (1x/týždenne) a komunikovali cez spoločný chatovú komunikáciu na FB, kde sa postupne pridávali ďalší priaznivci - dobrovoľníci. Prípravy, organizáciu a materiálové zabezpečenie jednotlivých workshopov ako i zháňanie lektorov či odborných podkladov k jednotlivým podujatiam zabezpečovali členovia projektového tímu. 

12. júna 2014 sa na výzvu projektovej manažérky zorganizovalo verejné plánovanie projektu priamo v centre mesta za jej osobnej účasti. Podujatie bolo nazvané  Verejným Plážovaním a zakomponované do programu Čajovne Alchýmka, ktorá  poskytla terasu na podávanie nápojov a na realizáciu dielničiek pre deti (sprievodné animačné aktivity). Projektový tím veľmi príjemne prekvapila a potešila účasť protagonistov komunitného projektu HidePark v Nitre, ktorí si prišli vymeniť skúsenosti z komunitného plánovania.
 
V dvoch fázach sa uskutočnila aj výsadba ovocných krov a starých odrôd ovocných stromov. Pri stavbách bol využívaný predovšetkým lokálne dostupný materiál, často aj recyklovaný (vŕbové prútie, hlina, kamenie).
 
Prvá fáza projektu ZáZeMie podporená Nadáciou Ekopolis bola dňa 25. októbra slávnostne ukončená Jesennou slávnosťou a vernisážou fotiek „Príbeh ZáZeMia“ v Čajovni Alchýmka 26. októbra 2014. Súčasťou slávnosti bol prírodný jarmok handmade výrobkov, stánok lokálnej čajovne Alchýmka a sprievodný kultúrny program (vystúpenia hudobných skupín a interpretov, skupiny historickej lukostreľby Strážcovia pravých pokladov storočí, animačné aktivity – jazda na koni, tvorivé dielne pre deti, maľovanie na tvár, výroba helloweenskych tekvíc). Fotky ZáZeMia budú v čajovni vystavené do konca roka 2014, t.j. 2 mesiace od ukončenia projektu. Následne budú umiestnené v priestoroch prevádzky herne OZ MC Dietka.
Časový harmonogram projektu, r. 2014
2016-09-02 10:51:05
Webdesign Ľubomír Jakubek           Copyright 2015 MC Dietka
205 pozretí
Napísal/a Klimová