Predkladateľ projektu:

OZ Materské centrum  Dietka

Materské centrum Dietka je občianske združenie zamerané na primárnu sociálnu prevenciu v rámci komunity rodín s malými deťmi. Je jedinečnou univerzitou rodičovstva zameranou na aktívne trávenie voľného času. Misiou občianskeho združenia je vymaniť rodiča zo sociálnej izolácie, do ktorej sa dostáva pri dennodennej starostlivosti o deti a podpora rodinnej svojpomoci.

MC Dietka celú činnosť vykonáva formou dobrovoľníctva bez nároku na finančnú odmenu. Má dostatočnú členskú základňu a skúsenosti so sociálnou prácou v cieľovej skupine, ktorou sú rodičia maloletých detí. Je živou organizáciou, ktorá sa neustále rozširuje a v pravidelných intervaloch mení. Jej členmi sú hlavne matky na MD, ktoré po čase nastupujú späť do práce. Tie však i naďalej sympatizujú s misiou MC.

Víziou MC Dietka je profesionalizácia celej inštitúcie ako sociálneho zariadenia primárnej prevencie zameranej na komunitu rodičov s maloletými deťmi.

MC Dietka funguje už 12 rokov. Má za sebou niekoľkoročné skúsenosti s národnými aj nadnárodnými projektmi v oblasti výchovy, vzdelávania, dobrovoľníctva, sociálnej práce a vytvárania partnerstiev medzi MVO, samosprávami a inštitúciami: medzin. projekt „Svet vnímame rôzne a preto spolu dokážeme viac – materské centrá pri presadzovaní princípu rovnosti príležitosti na trhu práce“ - EQUAL, medzin. projekt Lingua 1 - Sokrates, medzin. projekt Partnership  between parents and teachers - Grundtvik2, medzin. projekt VELL, Very early language learning – Grundtvik, národný projekt Naše mesto Spišská Nová Ves - Pontis.

 

Partneri a spolupartneri:

OZ Koreň je skupina mladých aktívnych ľudí zo Spišskej Novej Vsi, venujúca sa organizovaniu kultúrnych, spoločenských akcií a projektov v ochrane a tvorbe životného prostredia. Aktivity  OZ sa dajú rozdeliť do Projektov: Projekt Komunitná záhrada, Projekt Zelené pľúca SNV, Projekt Spolupráca.

Na boso OZ je novovzniknuté združenie (vznik január 2014), ktorého hlavným cieľom je motivovať ľudí k aktívnemu a enviromentálne uvedomelému zapájaniu sa na tvorbe svojej komunity a prostredia a týmto spôsobom ich spájať. Prispievať k šíreniu vzájomnej spolupatričnosti a úcty človeka a prírody. Projekt „ZáZeMie“  je jeho prvou aktivitou.

 

Prvou spoločnou aktivitou partnerských organizácií OZ MC Dietka a OZ Koreň bola realizácia podujatia Zóna bez peňazí (23. 11. 2013)  pod záštitou Projekt Život (Bratislava). Išlo o celoslovenské podujatie, na ktorom sa podieľalo množstvo formálnych i neformálnych združení Slovenska. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo podporiť rodinnú svojpomoc, dobrovoľníctvo a environmentálny prístup k životu recykláciou nepotrebných vecí. Počas podujatia mohli ľudia doniesť do MC Dietka nepotrebné veci ako dar pre ľudí, ktorí vedia tieto  veci ešte využiť.

 Mesto Spišská Nová Ves sa do projektu zapojila ako partner, ktorý projekt podporil poskytnutím vybraného územia - priestoru v rozlohe 3000 m2 na účely projektu, a to na obdobie minimálne 5 rokov (bola podpísaná partnerská zmluva medzi mesto a OZ MC Dietka). Samospráva taktiež pomohla poskytnutím pracovníkov strediska ručného čistenia mesta pre účely kosenia a odvozom vyzbieraného odpadu z daného a priľahlého územia.

OZ Sosna Košice ako odborný garant, ktorý má dlhodobé skúsenosti v oblasti ekovýchovy a permakultúry.

V rámci realizačnej časti projektu sa zapojili aj dobrovoľníci firmy Embraco Slovakia s.r.o., s ktorou má MC Dietka nadviazanú niekoľkoročnú spoluprácu pri realizácii dobrovoľníckych aktivít.

 

Projektový tím: Tomáš Paľuch (predseda OZ Koreň), Marek Marchin (OZ Koreň), Jana Marchinová (OZ Koreň),  Mária Klimová (štatutárka OZ MC Dietka), Mária Dutková (OZ MC Dietka), Linda Bevilaqua (štatutárka Na boso OZ)

 

Všeobecné informácie o vybranej lokalite

Vybraný verejný priestor na realizáciu projektového zámeru je súčasťou nábrežia Hornádu, ktoré sa nachádza v intraviláne mesta a ktoré si zachovalo prírodný charakter. Je súčasťou sídliska Mier a od centra mesta je vzdialené 20 min. chôdze. V blízkosti sa nachádza ešte aj ďalšie sídlisko, Západ I. Na vybranom území sa nachádza močarisko s biotopom mloka ako pozostatok bývalého prírodného plážového kúpaliska, ktoré bolo postavené začiatkom 70-tych rokov a využívané do konca 80-tych rokov na aktívny oddych pre všetkých obyvateľov mesta Spišská Nová Ves a priľahlého okolia.
Napriek zanedbanosti tento priestor ostával stále veľmi atraktívny pre psíčkarov, ako aj rôzne skupiny obyvateľov , napr. MŠ, ZŠ a SŠ, na túlanie sa v „prírode“. Mesto Spišská Nová Ves, ktoré je správcom a vlastníkom pozemku žiaľ nedisponovalo potrebnými finančnými prostriedkami na revitalizáciu pozemku. Tento pozemok je v ÚPD zaradený medzi priestory na rekreačné využitie. Rozloha vybranej časti územia je: 3000 m2

 

Krátka charakteristika projektu


Zámerom projektu bola úprava priestoru a vytvorenie základu budúcej komunitnej záhrady, ktorá by slúžila na stretávanie a aktívne trávenie voľného času širokej komunity obyvateľov mesta so zreteľom na environmentálne princípy, a taktiež motivácia širokej verejnosti k aktívnej participácii na tvorbe svojho životného priestoru. Realizácia projektu mala jednoducho ľudí vytiahnuť von , naučiť novým zručnostiam a zblížiť účastníkov a dobrovoľníkov projektu ZáZeMie. Súčasťou projektového zámeru bola aj výstavba detského ihriska s prírodnými prvkami, ktoré by poskytovalo protiváhu k funkčným no neosobným komerčne vybudovaným ihriskám.

Základné informácie o projekte, r.2014
2016-09-02 10:42:52
Webdesign Ľubomír Jakubek           Copyright 2015 MC Dietka
578 pozretí
Napísal/a Klimova